Uszanuj nasze zasady


Regulamin
Zasady ogólne


 1. W rozgrywkach paintball mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz młodzież od 13 do 17 roku życia (pod warunkiem posiadania pisemnej zgody od opiekuna prawnego na uczestnictwo w rozgrywkach paintball).
 2. W rozgrywkach mogą brać udział osoby w stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne uczestnictwo w grze paintball. Osoby, u których mogą wystąpić jakiekolwiek przeciwwskazania do gry w paintball, wynikające ze złego stanu zdrowia nie mogą brać udziału w rozgrywkach.
 3. Uczestnicy gry nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków o działaniu psychotropowym.
 4. Rozpoczęcie gry następuje na wyraźny znak dźwiękowy lub okrzyk sędziego.
 5. Na terenie pola gry obowiązuje bezwzględny zakaz zdejmowania masek z twarzy. Zabronione jest strzelanie z markera (również bez kulek) poza terenem pola gry.
 6. Poza terenem gry wymagane jest stosowanie zatyczek lub barrel-bagów na lufie oraz blokowanie spustu.
 7. Przed wejściem gracza na pole należy skontrolować prędkość wylotową kulki na chronometrze. Dopuszczalna maksymalna prędkość wylotowa kulki to 280 fps.
 8. Granice pola gry wyznacza sędzia. W przypadku niemożliwości ich wyznaczenia wskazany zostanie tak zwany "punkt bezpieczny", w którym przebywają osoby wyłączone z gry i postronne.
 9. Uczestnik wchodząc do punktu bezpiecznego w pierwszej kolejności musi założyć zatyczkę lub barrel-bag na lufie oraz zabezpieczyć marker naciskając przycisk zabezpieczający spust markera.
 10. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń sędziów. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa i stanowiące zagrożenie dla innych graczy będą usuwane z pola przez sędziego bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionej opłaty.
 11. Odległość, od jakiej strzelają do siebie zawodnicy nie powinna być mniejsza niż 5 m. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
 12. Przed rozpoczęciem gry zawodnicy wspólnie z sędzią ustalają zasady trafienia – na rozbite kulki tzw. „splat” lub uderzenie kulką (bez rozbicia kulki włącznie).
 13. Gracz wyeliminowany z gry, nie zdejmując maski, podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką opuszcza lufę markera ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry.
 14. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności markera należy przerwać grę i zwrócić się o pomoc do obsługi.
 15. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni, a także uzupełniania magazynków kulkami, które leżały na ziemi.
 16. Nie wolno celować ani strzelać do graczy wyeliminowanych, osób postronnych, sędziów, fotografów i zwierząt.
 17. Należy przerwać grę w przypadku pojawienia się osób postronnych na terenie pola gry.
 18. Zabrania się wchodzenia do obszarów oznaczonych taśmą ostrzegawczą.
 19. Podczas gry obowiązuje zakaz używania słów wulgarnych, przemocy, i innego rodzaju przekazu obrażającego zawodnika z przeciwnej oraz własnej drużyny.
 20. W przypadku uszkodzenia wypożyczanego sprzętu, wynikłego z niewłaściwego użytkowania lub świadomego, umyślnego uszkodzenia, stosuje się odpowiedzialność materialną uczestnika gry.
 21. Na terenie pola gry jak i na terenie przyległym obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci i butelek.

Pobierz regulamin


Oświadczenie dla uczestników
Do podpisania przed grą


 1. Osoba biorąca udział w grze oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka płynącego z udziału w grze paintballowej, w której bierze udział wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych wypadków nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń wobec Oskar Iwanowicz HighHill Paintball, ani jej uczestników.
 2. Oskar Iwanowicz HighHill Paintball nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestnika gry w czasie użytkowania sprzętu. Pełna odpowiedzialność za szkody wyrządzone w czasie użytkowania sprzętu paintballowego ciąży na uczestniku gry.
 3. Uczestnik gry oświadcza, że sprzęt został mu przekazany bez wad, kompletny, spełniający wymogi bezpieczeństwa i nie ma wobec niego żadnych zastrzeżeń.
 4. Uczestnik gry korzystający z pożyczonego sprzętu zobowiązuje się, że nie będzie samowolnie zmieniał jego ustawień, ani w jakikolwiek inny sposób przy nim manipulował lub go dekompletował.
 5. Uczestnik gry, któremu przekazano sprzęt jest za niego odpowiedzialny materialnie. W razie jakichkolwiek uszkodzeń powstałych z jego winy, zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy sprzętu oraz poniesienia odpowiedzialności finansowej w razie całkowitego zniszczenia jednej lub kilku części składowej wypożyczonego dla uczestnika sprzętu (marker, maska ochronna, butla HP, kombinezon). Wycena takich uszkodzeń oraz zniszczeń będzie wykonywana przez sklep Sklep Paintball Poznań, mieszczący się przy ul. Wojciecha Cybulskiego 12a, 60-247 Poznań.
 6. Uczestnik gry oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 7. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem gry w paintball, zasadami bezpieczeństwa i zobowiązuje się go przestrzegać oraz został odpowiednio przeszkolony w zakresie obsługi sprzętu paintballowego i zasad bezpieczeństwa.
 8. Uczestnik oświadcza, że rozumie wszystkie postanowienia regulaminu oraz oświadczenia.

Pobierz oświadczenie


Zgoda opiekuna prawnego
Wymagane dla osób poniżej 18. roku życia


Wyrażam niniejszym zgodę, by mój syn/córka (podopieczny) brał udział grze paintballowej.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadoma/y, że gry paintballowe polegają na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie z markerów o napędzie pneumatycznym, kulkami żelatynowymi wypełnionymi farba spożywczą.

Jest mi również wiadomym, że używane przez uczestników markery są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 90 m/sek , na odległość do 100 m, także seriami.

Jest mi także wiadomym, że w spotkaniach paintballowych udział również biorą osoby pełnoletnie w różnym wieku.

Oświadczam dodatkowo, że mam świadomość, iż uczestnictwo w grach paintballowych jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez mojego syna/moją córkę (podopiecznego), gwarantuje także że mój syn/córka (podopieczny) będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa między innymi nie będzie zdejmował maski podczas rozgrywek, nie będzie strzelał do ludzi bez masek oraz do zwierząt, nie będzie strzelał do prywatnej własności (samochody, budynki cywilne itp. rzeczy mogące pojawić się na terenie gry bądź w drodze na teren gry). Będzie nosił zatyczkę na lufie w strefach bezpiecznych.

Na wypadek nieprzestrzegania w/w zasad bezpieczeństwa przejmuje wszelką odpowiedzialność za swego podopiecznego. Jestem również świadomy/a faktu, iż firma Oskar Iwanowicz HighHill Paintball, zwana dalej Użyczającym, jest jedynie użyczającym sprzęt paintballowy (marker paintballowy, maska, butla na HP, zatyczka do lufy, mundur), zwana dalej Zestawem.

Na Użyczającym nie ciążą dane zobowiązania ani nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez osoby użytkujące użyczony przez niego zestaw, od momentu użyczenia, do momentu oddania Zestawu.

Składając podpis oświadczam iż podałem/am dane zgodne z prawdą.

Pobierz zgodę